WYGRAJ
INDEKS

NA STUDIA!

KONKURS
AKADEMII EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ
W WARSZAWIE

TERMIN NADSYŁANIA PRAC WYDŁUŻONY DO 30 MAJA
WYNIKI ZOSTANĄ OGŁOSZONE DO 30 CZERWCA

WYSTARCZĄ
3 KROKI
ABY STUDIOWAĆ NA AEH ZA DARMO!
KROK 1

napisz esej na temat:
„media społecznościowe – szanse i zagrożenia”

KROK 2

wypełnij formularz zgłoszeniowy,
dołącz swoją pracę wraz z niezbędnymi dokumentami
w terminie do 30 kwietnia 2022 roku!

TERMIN NADSYŁANIA PRAC WYDŁUŻONY DO 30 MAJA

DOKUMENTY DO POBRANIA
KROK 3

sprawdź wyniki 30 czerwca 2022 roku!

LAUREAT KONKURSU

ZOSTANIE OGŁOSZONY NA STRONIE AKADEMII EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ W WARSZAWIE ORAZ W SOCIAL MEDIACH UCZELNI DO 30 CZERWCA 2022 ROKU!

UROCZYSTE WRĘCZENIE

ZŁOTEGO INDEKSU ODBĘDZIE SIĘ PODCZAS INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE KONKURSU.

NIE ZWLEKAJ
WEŹ UDZIAŁ
I ZDOBĄDŹ STYPENDIUM NA CAŁY TOK STUDIÓW

  ZAŁĄCZ NIEZBĘDNE DOKUMENTY  Kapituła konkursu
  Anna Llanos-Antczak
  – profesor nadzwyczajny i prorektor ds. współpracy międzynarodowej w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, wcześniej prorektor w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, analityk-ekspert w Kancelarii Senatu RP oraz adiunkt i rzecznik prasowy w Akademii Obrony Narodowej. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i posiada tytuł magistra stosunków międzynarodowych oraz filologii angielskiej, jak również stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, a także doktora habilitowanego w tej samej dyscyplinie (Polska Akademia Nauk). Jest przewodniczącą rady naukowej „Kwartalnika Bellona” oraz członkiem rady czasopisma „Diplomacy and Law”. W 2016 r. została laureatką stypendium naukowego im. Eisenhower’a Akademii Obrony NATO w Rzymie. Jest członkiem Business Centre Club, Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, MENSA International, a także Rady Naukowej International Institute of Engineers and Researchers oraz International Institute for Middle East and Balkan Studies. Została odznaczona medalami Franklin Award i Meritorious Honor Award, nadawanymi przez Departament Stanu USA, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2013 r. oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę za szczególne osiągnięcia w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego nadanym przez Prezydenta RP w 2015 r. Jest autorką ponad 90 publikacji z zakresu stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa. Jej pasją jest taniec latynoamerykański i narciarstwo alpejskie, których jest instruktorem, a także tenis ziemny, jazda konna oraz podróże.
  Olga Rawa-Siarkowska
  Psycholog, trener – szkoleniowiec, mentor. Absolwentka wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS (dawnej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie). W Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA ukończyła: Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego (2006r.) Akademię Rozwoju Kompetencji Trenera INTRA (2009r.). Posiada międzynarodowy certyfikat: IES Certified Assessor for Assessment & Development Center oraz Akademii Mentora. Jest certyfikowanym użytkownikiem testów firmy Master Int.: MPA, EASI oraz ACE. Doświadczenie zawodowe: Od 2005 roku współpracuje z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną (dawniej Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). Prowadzi zajęcia ćwiczeniowe dla studentów Psychologii, Zarządzania, Politologii oraz warsztaty i treningi w ramach specjalności Psychologia Przywództwa i Biznesu (dawniej: Przedsiębiorczości i Zarządzania). Od 2010 roku prowadzi zajęcia dla uczestników studiów podyplomowych: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. W pracy szkoleniowej w ramach firmy Praktyka Psychologiczna Postęp od 2015 r. zajmuje się głównie rozwojem miękkich umiejętności społecznych, z zakresu komunikacji, asertywności, umiejętności menadżerskich, umiejętności trenerskich, budowania zespołów pracowniczych oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Prowadzi szkolenia z przeciwdziałania anomii pracowniczej i budowania strategii wprowadzania i rozwoju etosu pracowniczego. W ramach swojej pasji, jaką jest psychologia społeczna zajmuje się zagadnieniem różnic pokoleniowych w Polsce i na świecie oraz tematyką uprzedzeń i błędów poznawczych. Prowadziła szkolenia m.in. dla YouTube, AwareHr, PGNiG, Banku Polskiego, Izb Skarbowych, Urzędu Miasta Legionowa, firmy Securitas, Renault Retail Group, Baumit, PZU Zdrowie, Your Way Sp.z o.o.. Dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej realizowała projekty: w zespole prof. Kosewskiego (Komunikacja interpersonalna oraz Zarządzanie przez wartości, 2009r.; Asertywność pracownicza, 2010r) oraz Etyka, przeciwdziałanie korupcji oraz konfliktowi interesów, Warszawa i Olsztyn (X – XII. 2014). Od 2019 r. prowadzi konsultacje dla osób poszukujących zmiany w pracy zawodowej. Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest certyfikowanym użytkownikiem narzędzi formy Master EASI i ACE.
  Evelina Kristanova
  doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o mediach, profesor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego (2019/2020). W 2007 r. uzyskała również licencjat z teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2021 r. członek redakcji półrocznika „Nasza Przeszłość”. Sekretarz Redakcji Naukowo-Dydaktycznej serii „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” w latach 2009-2012. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (2017- ) i Society for the History of the Humanities (2021 - ). Prowadzi wykłady i zajęcia z public, historii polskiej prasy, kształtowania opinii publicznej, społeczeństwa informacyjnego oraz współczesnych mediów. Brała udział w programach edukacyjnych Socrates-Erasmus (2007/2008), Information and Library Science and the use of new ICT technologies and foreign languages. Postgraduate studies for teachers (2011/2013), University closer to business – Comprehensive Development Program of the University of Finance and Management in Warsaw (2019-2020) oraz Centralnym Projekcie Badawczym IPN „Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”. Wypromowała około 90 licencjatów w specjalnościach komunikacja społeczna i PR oraz dziennikarstwo i medioznawstwo. Współpracuje z redakcjami czasopism naukowych: Journalism and Media, Religions, Klio, Kultura, Media, Teologia, Rocznik Kaliski, Toruńskie Studia Bibliologiczne, Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, Zeszyty Prasoznawcze. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na historii mediów, głównie na dziejach polskich katolickich czasopism społeczno-kulturalnych XX w., prasie PRL-u oraz współczesnej książce w Bułgarii. Ostatnio podjęła badania nad periodykami w wersji zdigitalizowanej. Opublikowała pięć książek i ponad 60 artykułów. W dorobek wpisują się m.in. następujące pozycje zwarte: Regionalne środowiska literackie i oficyny wydawnicze w polityce władz Polski Ludowej w latach 1956-1989 (Szczecin-Warszawa 2020); Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953 (2012), On Literary Issues in Tygodnik Powszechny (1945-1953) (Saarbrücken 2016), W kręgu zagadnień literackich „Tygodnika Powszechnego” (1945-1953) (2016), Program społeczny i kulturalny „Tęczy” (1927-1939) na tle prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej (2006). Wśród artykułów i części prac zbiorowych znalazły się: Accessing the Political Press of the Second Polish Republic on the Internet, The Person and the Challenges, Vol. 11 (2021); Wybrane zagadnienia literackie okresu dwudziestolecia międzywojennego w świetle publikacji kwartalnika „Verbum” (1934-1939) [w:] Region i książka. Szkice z dziejów książki regionalnej, pod red. E. Andrysiak i E. Steczek-Czerniawskiej, Kalisz 2016; Biographies of Saint Pope John Paul II – Selected Book Editions in Poland between 2005-2014, „World Scientific News” 2017 vol. 72; Polskie czasopisma literackie w Internecie – dostępność, sposoby upowszechniania i próba typologii, „Zeszyty Prasoznawcze”, T. 61, 2018 nr 4.