REGULAMIN KONKURSU „ZŁOTE INDEKSY AEH”

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w IV edycji Konkursu „Złote Indeksy AEH” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie z siedzibą przy ul. Okopowej 59, 01-043 Warszawa.
 2. Organizatorem Konkursu jest Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (dalej: „Organizator” lub „Uczelnia”).
 3. Czynności związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi kapituła konkursu (dalej: „Kapituła”), powołana przez Organizatora, w której skład wchodzą: – trzech pracowników naukowo-dydaktycznych
  • pracownik administracyjny
  • przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 4. Czynności związane z obsługą techniczną oraz organizacyjną Kapituła powierza komitetowi organizacyjnemu (dalej: „Komitet Organizacyjny”).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przeprowadzenia Konkursu, w tym zmiany daty, miejsca bądź sposobu zgłaszania prac konkursowych, w szczególności w przypadku zaistnienia siły wyższej lub w sytuacji ogłoszenia przez organy administracji państwowej stanu wyjątkowego np. w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego.
 6. Uczestnicy obowiązani są zapoznawać się z komunikatami i informacjami zamieszczanymi przez Organizatora na stronie internetowej Uczelni vizja.pl.
 7. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 01.12.2023 r. do 30.04.2024 r.

 

§ 2 Uczestnictwo w konkursie

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych zdających maturę w roku szkolnym 2023/2024.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”), która spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:
  • Uczestnik posiada status ucznia szkoły średniej w roku szkolnym 2023/2024, a jego wzorowa postawa i/lub zaangażowanie w sprawy szkoły/otoczenia mają potwierdzenie w opinii wychowawcy, nauczyciela lub dyrektora szkoły,
  • W chwili zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, przy czym warunkiem przystąpienia do Konkursu osób, które nie ukończyły 18 lat jest pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych), której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu,
  • Uczestnik nie był/nie jest pracownikiem Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie,
  • Uczestnik nie jest powiązany z członkiem Kapituły(np. nie jest członkiem rodziny),
  • Uczestnik jest autorem nadesłanej pracy,
  • Uczestnik w związku z udziałem w Konkursie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 3. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2 pkt 1) – 6) stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku wykrycia tych okoliczności po ogłoszeniu wyników Konkursu, stanowi podstawę do żądania zwrotu nagrody w postaci równowartości opłaty z tytułu czesnego za okres odbytych już studiów.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 3 Praca konkursowa i zasady Konkursu

 

 1. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie i napisanie eseju na temat: „Społecznie wykluczeni – jak otworzyć ludzi na świat?” (dalej: „Praca Konkursowa”) i przesłanie jej w terminie określonym w Regulaminie Konkursu.
 2. Praca Konkursowa musi być napisana w języku polskim.
 3. Praca Konkursowa musi być związana z tematem Konkursu.
 4. Praca Konkursowa powinna być nie krótsza niż 3000 wyrazów i nie dłuższa niż 8000 wyrazów oraz spełniać dodatkowe kryteria techniczne:
  1. czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,0 wiersza, marginesy 2,5 cm,
  2. strona tytułowa powinna zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły Uczestnika (tj. szkoły do której obecnie uczęszcza).
 5. Pracę Konkursową w wersji elektronicznej w formacie .doc oraz .pdf należy przesłać wraz z formularzem osobowym, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałymi dokumentami, których spis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej konkursu: indeks.vizja.pl w terminie do dnia 30.04.2024 roku (do godziny 23:59).
 6. Po przesłaniu Pracy Konkursowej Uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.
 7. Każdy Uczestnik może przesłać jedną Pracę Konkursową.
 8. Praca Konkursowa stanowi przejaw indywidualnej twórczości Uczestnika, który dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.
 9. Prace autorstwa więcej niż jednej osoby nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.
 10. Uczestnik Konkursu akceptuje fakt, że Praca Konkursowa może zostać wykorzystana na potrzeby reklamy/promocji Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie w dowolnych mediach i nośnikach.
 11. Z chwilą przesłania Organizatorowi Pracy Konkursowej w sposób określony w ust. 5 Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, wyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej w związku z Konkursem zgodnie z treścią oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 12. Korzystanie przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie z Pracy Konkursowej zgodnie z Regulaminem Konkursu nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.

 

§ 4 Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dwóch etapach:
  • Pierwszy etap – weryfikacja, czy Uczestnik i nadesłana Praca Konkursowa spełniają warunki formalne uczestnictwa (§2-§3 Regulaminu);
  • Drugi etap – weryfikacja i ocena kryterium jakości tj. oryginalność ujęcia tematu, erudycja autora, warsztat literacki/pisarski, klarowność przekazu, dokumentacja tematu oraz poprawność językowa.
 2. Kryteria oceny Prac Konkursowych zostały określone w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu pn. „Karta oceny Pracy Konkursowej”.
 3. Prace Konkursowe Uczestników są poddawane kodowaniu przez Komitet Organizacyjny konkursu, który przekazuje do oceny przez Kapitułę prace zanonimizowane w celu zapewnienia ich obiektywnej oceny.
 4. Kapituła wybierze i nagrodzi autora 1 najlepszej pracy (dalej: „Laureaci” lub indywidualnie „Laureat”).
 5. Nagrodą w IV edycji Konkursu jest 1 indeks na studia I stopnia lub jednolite magisterskie prowadzone przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie na wybranym przez Laureata kierunku, przy czym w ramach nagrody Laureat otrzymuje rabat z tytułu opłat czesnego za cały tok studiów w wysokości 100%.
 6. Koniecznym warunkiem rozpoczęcia studiów jest dopełnienie wszystkich wymogów formalnych określonych w zasadach naboru na studia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz wszystkich procedur rekrutacyjnych (m.in. rejestracja w systemie, złożenie dokumentów, podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia).
 7. Nagroda tj. rabat, o którym mowa powyżej zostanie uwzględniony w procesie rekrutacyjnym na studia oraz w aneksie do umowy o warunkach odpłatności za studia.
 8. Nagroda ważna jest do zakończenia procesu rekrutacyjnego dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025 (rozpoczęcie od 01.10.2024 r.) oraz 2025/2026 (rozpoczęcie od 01.10.2025 r.).
 9. W przypadku rezygnacji lub przerwania studiów na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, lub przeniesienia się na inną uczelnię na taki sam bądź inny kierunek studiów, Laureat jest zobowiązany do pokrycia różnicy celem wyrównania wysokości czesnego do kwoty zgodnej z cennikiem opłat za studia.
 10. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcy nie przysługuje również prawo do przeniesienia nagrody na rzecz osób trzecich.
 11. Rozstrzygnięcie Konkursu i podanie imienia i nazwiska Laureata/ów zostanie ogłoszone publicznie na stronie Organizatora oraz w social mediach do dnia 10.06.2024 r.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagród dodatkowych dla prac szczególnie się wyróżniających.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich nagród w przypadku braku prac spełniających kryteria (kryterium formalne, techniczne lub kryterium jakości).
 14. Uroczyste wręczenie nagród Laureatowi odbędzie się podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2024/2025 w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. O terminie Inauguracji Laureat zostanie poinformowani korespondencyjnie.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa, NIP 525-22-08-719.
 2. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Uczestnik Konkursu akceptuje wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Wzory zgód stanowią Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [„RODO”], a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane Uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 5 Tryb składania zastrzeżeń

 

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia związane z przebiegiem Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora po złożeniu pisemnej reklamacji przesłanej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu tj. ogłoszenia wyników.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni.
 3. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania lub komentarze dotyczące Konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: konkurs@vizja.pl

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora. Dodatkowo skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
 4. W sprawach nierozstrzygniętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Kapituła.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu o Złoty Indeks AEH

WYKAZ DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI DO PRACY KONKURSOWEJ

 

 1. Kwestionariusz Osobowy Uczestnika Konkursu – wypełniany elektronicznie w formie formularza online poprzez stronę internetową konkursu.
 2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w Konkursie w przypadku Uczestników niepełnoletnich. (Załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie o udzieleniu licencji przez uczestników pełnoletnich – zgoda wyrażana w formie formularza online poprzez stronę internetową konkursu (tzw. checkbox).
 4. Oświadczenie o udzieleniu licencji przez uczestników niepełnoletnich (Załącznik nr 3 – należy wgrać poprzez formularz zgłoszeniowy).
 5. Karta oceny Pracy Konkursowej (Załącznik nr 4 – należy wgrać poprzez formularz zgłoszeniowy)
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku przez uczestników pełnoletnich – zgoda wyrażana w formie formularza online poprzez stronę internetową konkursu (tzw. checkbox).
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku przez uczestników niepełnoletnich (Załącznik nr 5 – należy wgrać poprzez formularz zgłoszeniowy).
 8. Opinia wychowawcy, nauczyciela lub dyrektora szkoły o Uczestniku.
 9. Zaświadczenie ze szkoły o uzyskanej średniej ocen w semestrze zimowym 2023/2024 (dopuszczalne będzie również zaświadczenie o średniej ocen z roku szkolnego 2022/2023).
 10. Praca Konkursowa w wersji elektronicznej w formacie .doc oraz .pdf.