Kwestionariusz Osobowy Uczestnika Konkursu
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w Konkursie w przypadku Uczestników niepełnoletnich
Karta oceny Pracy Konkursowej
Zgoda na udzielenie licencji